na vrh
  • Trajnost 2018

    Zagotavljanje ponovne uporabe surovin s ciljem zagotoviti presežno porabo. Kako je to mogoče doseči, vam razkriva Interserohova revija o trajnostnem razvoju.

    Prenesi revijo

Trajnostno korporativno upravljanje

Trajnostni razvoj in poslovanje sta ves čas v ospredju korporativne strategije Skupine Interseroh, zato pri vseh poslovnih dejavnostih prevzema odgovornost do svojih strank in osebja, kakor tudi do okolja in širše družbe. Posebno skrb posveča oblikovanju svoje trajnostne strategije in pripravlja letna poročila o doseganju zastavljenih ciljev. 

Interserohova strategija o trajnosti

Prispevek prikazuje, kaj trajnost pomeni Skupini Interseroh, kako je vplivala na našo korporativno strategijo in kaj vse lahko doseže v prihodnosti.

Strategija trajnostnega razvoja podjetja Interseroh
Zero waste rešitve

Brez zapravljanja idej

Brez zapravljanja virov

zero waste solutions

Oval-bg-04

Inovacije so ključnega pomena za uspešne preobrazbene procese. V našem podjetju preizkusimo vsako idejo, ki nas pripelje bližje k cilju sistemov s sklenjeno zanko – tudi če s tem tvegamo neuspeh. To je namreč edini način za ustvarjanje strukturnih sprememb, ki jih naše linearno gospodarstvo potrebuje.

Strankam pomagamo pri njihovih prizadevanjih za profesionalizacijo trajnostnih praks in integracijo trajnosti v postopke poročanja, tako da izkoristimo ves potencial za digitalizacijo, ki ga nudijo naše storitve.

Izdelkom podaljšujemo življenjsko dobo, tako da vstopamo na nove trge in širimo poslovne modele, ki smo jih razvili, s čimer si prizadevamo za rast letnega prihodka v višini vsaj 20 odstotkov.

Da bi proizvodnji in prodaji zagotovili učinkovitejšo uporabo sredstev kot doslej, s svojimi strankami razvijamo nove pristope k recikliranju.

Menimo, da je uporaba virov usmerjena v prihodnost samo, če ne ustvari popolnoma nobenega odpadka. Zato prav vsak dan preizkušamo nove načine sklepanja materialnih zank.

Da bi planet dolgoročno rešili pred plastičnimi odpadki, vsako leto razvijamo nove rešitve za večvrednostno recikliranje plastike. Prizadevamo si tudi za izboljšanje kakovosti in količine sekundarnih surovin, ki jih proizvajamo ter ponujamo proizvajalcem za uporabo v njihovih proizvodnih procesih.

Če želimo globalno segrevanje zadržati pod mejo 2 °C, mora gospodarska rast postati neodvisna od gospodarske rasti. Zato razvijamo nove materiale in logistične zanke, s katerimi nameravamo rešiti vsaj 5 milijone ton virov in 800.000 ton CO2e (ekvivalentov ogljikovega dioksida) letno.

Da bi zmanjšali vpliv posameznega prebivalca na okolje, zlasti v mestih, smo se lotili celostnega pristopa k preprečevanju ustvarjanja odpadkov ter doseganju bistvenega povečanja stopnje recikliranja.

Naši zaposleni s svojimi sposobnostmi predstavljajo jedro naše strokovnosti, ki vam jo zagotavljamo kot ponudniki okoljskih storitev. Da bi našim strankam vsak dan nudili le najboljše, moramo torej poskrbeti za zdravje in varnost, motivacijo ter karierni razvoj zaposlenih.

Spodbujamo njihovo telesno in duševno zdravje, ob tem pa se trudimo zmanjšati pojav bolezni ter znižati število nesreč in fluktuacijo zaposlenih pod povprečje industrijske panoge. S tem namenom zagotavljamo varno, v vrednote usmerjeno in inovativno delovno okolje, ki aktivno podpira osebni razvoj.

Celovito in učinkovito sodelovanje želimo zagotoviti prav vsem zaposlenim na vseh ravneh našega podjetja, ne glede na starost, spol, etnično pripadnost, veroizpoved in družbeni status. Skrbimo, da so enake možnosti zares enake za vse (potencialne) zaposlene v našem podjetju.

Za razvoj vseobsegajočega gospodarstva z zaprtim krogom moramo deliti svoje izkušnje in znanje – ne le z našimi strankami, temveč na vseh področjih poslovanja in v širši družbi. To je edini pravi način za osveščanje o ekoloških in gospodarskih koristih učinkovitega upravljanja z zaprto zanko.

Na promoviranje trajnostnega življenjskega sloga in potrošniških navad gledamo kot na našo dolžnost. Skladno s tem delujemo kot posredniki, katerih vloga je zagotoviti, da je znanje o krožnem gospodarstvu prisotno v šolstvu, politiki, poslovnem svetu ter civilni družbi.

Želimo razviti in (mednarodno) povečati pomen pristopov in standardov za rešitve krožnega gospodarstva, ki bi bili primerni za vsako panogo. S tem namenom tesno sodelujemo z našimi partnerji, interesnimi skupinami, dobavitelji in kupci. Obenem pa dovoljujemo našim zaposlenim kreativnost, ki jo potrebujejo, da sodelujejo v ustreznih iniciativah za razvoj rešitev krožnega gospodarstva.

Zapri

Brez zapravljanja talenta

Brez zapravljanja znanja

Globalni cilji – lokalne korenine; izvor strategije Skupine Interseroh

V Skupina Interseroh želimo aktivno prispevati k izpolnjevanju globalnih ciljev, s katerimi se sooča trajnostni razvoj.  Našo strategijo smo zato usmerili v cilje trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals), ki so jih določili Združeni narodi  (ZN). S pomočjo materialne analize smo v Interserohu določili teme in cilje, kjer bodo imeli prispevke delovanja največji vpliv ter za katere deležniki menimo, da so najpomembnejši. Interserohov svetovalni odbor je pomagal določiti prioritete in dodal podrobnosti k predlogu. Odbor sestavljajo strokovnjaki s področja proizvodnje, prodaje, raziskovalnega oddelka in civilne družbe. S procesom so določili štiri področja, ki odražajo strateška načela Skupine Interseroh podprte z različnimi področji. .

Interserohov program o trajnosti določa točne cilje, ki se nanašajo na različna področja. Vsako leto izdamo podroben akcijski načrt o svojem napredku in doseženih ciljih.  

Štirje strateški stebri za uspeh 

Interserohov poslovni model je razdeljen na štiri stebre: ReDuce, ReUse, ReCycle and ReThink. Usmerjeni so v celovito gospodarstvo zaprtih zank in prispevajo k razvoju Zero waste rešitev.

115.751

115,751 Ton CO2 – Ton CO2 znaša Interserohov korporativni ogljični odtis. Interseroh ga je ponovno izračunal za leto 2017 in s tem transparentno prikazal vse izpuste v oskrbovalni verigi. Največji delež pri tem ima transport s 60.386 tonami CO2.

5.8

5,8 milijonov ton prihranjenih primarnih virov. Samo v letu 2017 so Interserohove dejavnosti recikliranja prispevale k prihranku okoli 5,8 milijonov ton primarnih virov.

834.129

834.129 Ton manj toplogrednih plinov. S prihrankom 5,8 ton primarnih virov je bilo povzročenih 834.129 ton manj emisij CO2.

900

+900 ton CO2. V letu 2018 so znašale emisije toplorednih plinov na Interserohovih lokacijah (vključno s službenimi potmi) 29.449 ton CO2 in so bile s tem za 900 ton nad letom poprej (približno 3 odstotke). Vzrok za porast je bila predvsem širitev poslovanja podjetja.

25

Več kot 25 let v krožnem gospodarstvu. Leta 2016 je Interseroh raznoval svojo 25. Obletnico delovanja. Od ustanovitve dalje je Interseroh samo na področju embalaže v ponovno uporabo poslal več kot 15 milijonov ton materiala.

33

33 lokacij. Trenutno je Interseroh zastopan s 33 lokacijami v 8 državah, med drugim od leta 2016 tudi z novim kompetenčnim centrom za reciklirane materiale v Mariboru in od leta 2017 s centrom za prenovo IT opreme blizu Berlina.

739

739 milijonov evrov prometa. Leta 2018 je promet podjetja zrasel za 43 odstotkov. Dobiček pa se je zmanjšal na 6,7 milijonov evrov (2017: 20,7 milionov evrov).

1.791

1,791 zaposlenih. Leta 2018 je število zaposlenih v Interserohu naraslo za 13,1 odstotek na 1.791 (2017: 1.583). Število oseb v poklicnem izobraževanju in študentov je bilo leta 2018 33.

25

25 odstotkov žensk na vodilinih položajih. Leta 2018 je bilo na prvih treh vodstvenih ravneh 25,4 odstotkov žensk (2017: 19,5 odstotkov).