na vrh

Obveznosti končnega uporabnika

Obveznosti končnega uporabnika

Ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek

Končni uporabniki - gospodinjstva morajo odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, zbirati v namenskih zabojnikih jo hraniti ter prepuščati izvajalcu javne službe, skladno s predpisom, ki ureja obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov.

Drugi končni uporabniki lahko ločeno zbrano odpadno embalažo, ki nastaja kot komunalni odpadek iz trgovine, industrije, obrti ali storitvenih dejavnosti, oddajajo družbi za ravnanje z odpadno embalažo.

Ravnanje z odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek

Distributerji in končni uporabniki morajo pred oddajo embalažo ustrezno pripraviti, kar pomeni, da mora biti vsaka embalažna frakcija ločeno zbrana in izpraznjena, da le-ta ne vsebuje ostankov snovi. Embalaža, ki ni pravilno izpraznjena in vsebuje ostanke snovi, se obravnava kot embalaža z ostanki snovi.

Pravilno izpraznjena odpadna embalaža pomeni, da iz nje ne kaplja, ne izpada, se ne praši, ne klokota in ni več vidnih ostankov, razen neizogibne plasti na embalaži sami, brez zasušenih ostankov na dnu. Delež ostanka snovi oz. nečistoč ne sme biti večji od 5% skupne prevzete količine ločeno zbrane frakcije odpadne embalaže.

Druga določila:

 • Odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, je prepovedano prepuščati izvajalcu javne službe kot mešani komunalni odpadek ali kot ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov.
 • Končni uporabnik mora odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, vračati distributerju na ali oddajati družbi za ravnanje z odpadno embalažo .
 • Končni uporabnik lahko odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek in ki nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, prepušča izvajalcu javne službe v skladu s predpisom, ki ureja obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov.
 • V primeru iz prejšnjega odstavka mora končni uporabnik, ki je izvajalec gostinske ali turistične dejavnosti z zmogljivostjo 5.000 ali več nočitev na leto, sam zagotoviti posebne zabojnike, v katerih prepušča ločeno zbrane frakcije izvajalcu javne službe ločeno od odpadkov drugih povzročiteljev komunalnih odpadkov.
 • Končni uporabnik mora odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, dokler je ne odda, prepusti ali vrne v skladu s to uredbo, hraniti ločeno, tako da se ne meša z drugimi odpadki in da jo je mogoče zbrati in ponovno uporabiti, predelati ali odstraniti v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

Ravnanje z odpadno embalažo, ki je nevarni odpadek

Odpadna embalaža se razvršča med odpadno embalažo, ki je nevarni odpadek, če ima embalažni material lastnosti nevarnih odpadkov, če odpadna embalaža vsebuje ostanke nevarnega blaga ali je z njim onesnažena.

Šteje se, da odpadna embalaža ne vsebuje ostankov nevarnega blaga oziroma ni onesnažena z njim, če:

 • je notranjost odpadne embalaže viskoznega nevarnega blaga, postrgana z lopatico ali s čopičem tako, da preostala količina tega blaga ni več uporabljiva,
 • je odpadna embalaža tekočega nevarnega blaga izpraznjena tako, da iz nje ne kaplja, o je odpadna embalaža trdnega nevarnega blaga izpraznjena tako, da se iz nje ne morejo več iztresti ostanki tega blaga, ali
 • iz odpadne embalaže s potisnim plinom ne izhaja več potisni plin ali se v tej embalaži ne pretakajo ostanki nevarnega blaga.

Če je embalaža nevarnega blaga opremljena z navodili proizvajalca tega blaga o okolju varni izpraznitvi embalaže, se ne glede na prejšnji odstavek šteje, da ta odpadna embalaža ne vsebuje ostankov nevarnega blaga oziroma ni onesnažena z njim, če je izpraznjena v skladu s temi navodili.

Končni uporabnik mora odpadno embalažo, ki je nevarni odpadek:

 • oddajati zbiralcu nevarnih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, če gre za odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek,
 • prepuščati izvajalcu javne službe v skladu s predpisom, ki ureja obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov, če gre za odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek.
 • določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo, če je prepuščanje ali oddajanje odpadne embalaže, ki vsebuje ostanke nevarnega blaga ali je z njim onesnažena, urejeno s posebnim predpisom.