na vrh

Namen in cilji ločenega zbiranja odpadne embalaže

V Interserohu spodbujamo pravilno ločevanje odpadne embalaže že na izvoru, to je pri povzročiteljih odpadkov – distributerjih in končnih uporabnikih.

Skladno z Uredbo o odpadkih, se vrste odpadne embalaže klasificirajo na skupine:

15 01 01 - papirna in kartonska embalaža;

15 01 02 - plastična embalaža,

15 01 03 - lesena embalaža,

15 01 04 - kovinska embalaža,

15 01 07 - steklena embalaža,

15 01 10* - embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi;

15 01 11* - kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden porozen oklop (npr. iz azbesta) vključno s praznimi tlačnimi posodami.

Namen sistema ločenega zbiranja je, da odpadna embalaža ne konča med mešanimi odpadki temveč se preusmeri v predelavo. Iz pravilno ločeno zbranih embalažnih frakcij lahko pridobimo uporabne sekundarne surovine.

Vsi deležniki se moramo zavedati, da je pomembno slediti okoljskim ciljem, predpisanim v Uredbi o embalaži in odpadni embalaži, torej:

1. zagotoviti je treba predelavo odpadne embalaže, vključno z energetsko predelavo za najmanj 60 odstotkov celotne mase odpadne embalaže;

2. reciklirati je treba med najmanj 55 odstotki in največ 80 odstotki celotne mase odpadne embalaže;

3. za posamezno vrsto embalažnega materiala, vsebovanega v celotni masi odpadne embalaže, je treba zagotoviti najmanj naslednje deleže recikliranja:

a) 60 odstotkov mase za steklo,

b) 60 odstotkov mase za papir in karton,

c) 50 odstotkov mase za kovine,

d) 22,5 odstotkov mase za plastiko, pri čemer se upošteva le material, ki se ponovno reciklira v plastiko,

e) 15 odstotkov mase za les.

Cilje pa dosežemo s stalnim ozaveščanjem.

Pri podjetjih izvajamo preglede ločenega zbiranja odpadne embalaže, svetujemo pri pravilnem ločevanju embalažnih frakcij, tako da se v nadaljnjih postopkih recikliranja pojavijo čim bolj enotni in čisti materiali.

Posamezniki lahko aktivno sodelujete pri zmanjšanju obremenitve okolja, med drugim tudi s poznavanjem splošne hierarhije ravnanja z odpadki. Pomemben člen pri doseganju ciljev je poleg pravilnega ločevanja tudi preprečevanje nastajanja odpadne embalaže. Pri nakupih bodimo pozorni na embalažo izdelka, kupujmo premišljeno in stvari, ki jih potrebujemo ter zavrzimo le izdelke, ki jih ni mogoče popraviti, ponovno uporabiti ali podariti.