na vrh
EE nagradna igra

EE nagradna igra

EE nagradna igra

Pravila in pogoji sodelovanja

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator EE nagradne igre je družba Interseroh d. o. o., Letališka 3c, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je ozaveščanje širše javnosti o ravnanju z odpadno EE opremo.

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko osebe, ki imajo slovensko državljanstvo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Interseroh d.o.o..

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju.

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator nagradne igre.

5. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Nagradna igra poteka na Facebook profilu družbe Interseroh. Sodelujoči mora v komentar vpisati predloge, kaj lahko stori vsak od nas, da bodo prazniki čimbolj ekološko obarvani. Organizator bo izžrebal 13 nagrajencev, ki bodo prejeli eno izmed nagrad iz točke 7. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator nagrajence objavi na spletni strani ter Facebook strani z imenom in priimkom oziroma nazivom, ki ga sodelujoči uporabi pri izpolnjevanju obrazca.

6. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra traja od 7. 5. 2020 do 14. 5. 2020. Organizator bo nagrajence objavil na Facebook strani organizatorja in jih o prejemu nagrade obvestil preko Facebooka do 21. 5. 2020.

7. Nagrade

  1. nagrada: 3x dežnik podjetja Interseroh;
  2. nagrada: 5x eko semena;
  3. nagrada: 5x tolažilna praktična nagrada. 

Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njihovih denarnih protivrednosti.

8. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da nagrajenec soglaša s temi pravili in izpolnjuje pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade,
  • se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji,
  • nagrajenec ne prevzame nagrade oz ne sporoči podatkov za pošiljanje nagrade do 15.6.2020.

9. Izključitev odgovornosti

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

10. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti. Če udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju dovoljuje vodenje, vzdrževanje in obdelovanje zbirke zbranih osebnih podatkov (ime, priimek, naslov). Organizator se obvezuje, da bo pridobljene podatke, za katere veljavni predpisi določajo obveznost varovanja, varoval v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR ) ter da jih bo uporabil v promocijske namene izključno po predhodnem soglasju vsakega posameznika.

Podatke skrbno varujemo.

S sodelovanjem se sodelujoči strinja s pogoji nagradne igre.

11. Ostale določbe

Navodila za sodelovanje v nagradni igri so navedena na spletni strani organizatorja.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani organizatorja.

Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 7. 5. 2020.

Organizator nagradne igre: Interseroh d. o. o.

Nazaj